Интердисциплинната проблематика на проекта е привлякла изследователи със съответстващи научни интереси и постижения. В научноизследователския екип на проекта участват:

Хабилитирани преподаватели:
 • Доц. д-р Таня Тодорова (УниБИТ) – ръководител на проекта. CV.
 • Проф. дфн Иванка Янкова (УниБИТ). CV.
 • Проф. д-р Ирена Петева (УниБИТ). CV.
 • Доц. д-р Божанка Неделчева (УНСС). CV.
 • Проф. д-р Александра Хорват (Загребски университет, Хърватска). CV.
 • Проф. д-р Серап Курбаноглу (Хаджетепе университет, Турция). CV.
 • Проф. д-р Пламен Милтенов (Университет в гр. Сент Клауд, САЩ). CV.
 • Доц. д-р Джумана Бустани, Университет Париж Декарт, Франция. CV.
  Постодокторанти:
 • Гл. ас. д-р Тереза Тренчева. CV.
 • Гл. ас. д-р Румелина Василева. CV.
 • Гл. ас. д-р Пламена Попова. CV.
 • Гл. ас. д-р Силвия Станчева. CV.
 • Гл. ас д-р Венцислав Велев. CV.
Докторанти:
 • Елисавета Цветкова. CV.
 • Камелия Нушева.CV.
 • Ася Асенова. CV.

Двама от изследователите в научния екип са членове на Секцията по авторско право и сродните му права на ИФЛА – д-р Пламена Попова от УниБИТ и Проф. д-р Александра Хорват от Загребския университет, Хърватска. Проф. Д-р Божанка Неделчева от 2002 г. до днес е представител по индустриална собственост пред Българско патентно ведомство, Европейско патентно ведомство, ВХВП и др.

ПАРТНЬОРСТВА: В рамките на отделните дейности и за разпространение на резултатите сред специалистите от практиката е заложено взаимодействие и с професионалните асоциации – Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), Асоциацията на университетските библиотеки (АУБ), Съюзът на народните читалища, Мрежата «Електронна информация за библиотеките», ИФЛА, ЕБЛИДА и други.

Проектът „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции» е финансиран в рамките на конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г. от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката. Ръководител: доц. д-р Таня Тодорова.