Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН)

Адрес:
София - 1784, България
Бул. "Цариградско шосе" № 119
e-mail: unibit@unibit.bg

Ръководител на проекта:
e-mail: t.todorova@unibit.bg

Проектът „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции» е финансиран в рамките на конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г. от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката. Ръководител: доц. д-р Таня Тодорова.