• Участие на катедра "Библиотечен мениджмънт" при УниБИТ в международни конференции през 2015 г. Видео.
  • 18 май 2015. Публична лекция на проф. д-р Таня Тодорова с представяне и на напредъка на проектната проблематика. Видео.
  • Участие във Втората европейска конференция по информационна грамотност (20-23 октомври 2014 г., Дубровник, Хърватска) и публикация в научна поредица на Springer. Повече --> Фотогалерия.
  • 31 октомври 2013 г. Научен семинар по проект "Авторскоправна политика на библиотечните и други културни институции".


  • Проектът „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции» е финансиран в рамките на конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г. от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката. Ръководител: доц. д-р Таня Тодорова.