Описание.
Резултати.

- Проучване в България.
- Проучване в Турция.
- Проучване в Хърватска.
- Проучване във Франция. Предстоящо 2014 година.

Проектът „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции» е финансиран в рамките на конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г. от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката. Ръководител: доц. д-р Таня Тодорова.