Основната цел на проекта е да изследва проблематиката, свързана с авторскоправната политика в библиотечните и културните институции в България, както и в други европейски страни, и чрез анализи, сравнения и обобщения да достигне до: нови научни продукти; ново учебно съдържание в академични програми и за целите на продължаващото обучение; предложения за актуализация на съществуващото законодателство; изготвяне на практико-приложни модели на авторскоправна политика за библиотечните, образователните и културните институции, отговаряща на съвременната информационна среда и на конкретната специфика и нужди.

1-ва специфична цел на проекта е провеждане на научни изследвания, които да доведат до получаване на ново теоретично знание, научно-приложни резултати и продукти, ново образователно съдържание и учебно-методични концепции и материали. Обобщено научно-теоретичните и научно-приложните резултати ще се обективират в: монография, 1 учебно пособие, 1 тематично библиографско проучване, преводи и издаване на български език на материали и издания на СОИС, ИФЛА, ЕБЛИДА, ЛИБЕР, мрежата eIFL.net; създадена специализирана база данни; тематичен уебсайт, брошури и листовки, списъци с полезни Интернет ресурси, научни доклади и съобщения.   

2-ра специфична цел е постигане на ефективно изследователско международно взаимодействие с научни групи в четири етапа. Първият – осъществяване на работни изследователски посещения в университети, срещи с научни групи и провеждане на Case Study в европейски културни и образователни институции; Вторият – провеждане на Анкетно проучване в България, Хърватска и Турция, както и в други страни; последващи сравнителни анализи и обобщения на препоръки за осъвременяване на учебно съдържание и академични програми, както и за продължаващо обучение на специалистите от библиотечния и културен сектор. Третият – едноседмичен престой на чуждестранните учени от научния екип за провеждане на майсторски клас, на интензивно обучение с участието на студенти - бакалаври, магистри и докторанти от всички специалности в УниБИТ и на публична лекция. Четвъртият - конференция с международно участие „Културни институции и авторскоправна политика”, вкл с докторантска и студентска сесия.  

3-та специфична цел е осъществяване на нови методически подходи в учебния процес в академичното образование, в продължащото обучение и за научното израстване на млади учени (докторантско-студентска работилница, виртуален уъркшоп, майсторски клас и публична лекция на утвърдени учени от Хърватска, Турция и САЩ), създаване и тестване на ново учебно съдържание, насочено към студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен. Стимулиране на развитието на докторанти, студенти и млади учени, включването им в научни и приложни задачи, съвместна публикационна активност, докторантска и студентска сесия в рамките на конференцията по проекта.

4-та специфична цел е изготвянето и довеждането до знанието на специалистите от практиката на модели на авторскоправна политика за библиотечните, образователните и културните институции, отговаряща на съвременната информационна среда и на конкретната специфика и нужди. Приложение на форми на продължаващо обучение за постигане на високо ниво на авторскоправна компетентност на специалистите от практиката в библиотечния, образователен и културен сектор (вкл. по отношение на изключенията и ограниченията на авторското право за библиотеките, културните институции и архивите, както и по отношение на достъпа до информация за хората с увреждания, особено незрящите).    

5-та специфична цел е провеждане на обсъждания и достигане до коментари-предложения за промени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) от 1993 г. относно подобряване на нормативната база във връзка с управлението на авторските права в съответствие с цифровите технологии и с разширяващото се използване на Интернет за образователни, научни и културни цели. Провежда се съпоставително анкетно проучване и в Хърватска и Турция със съответните научни резултати и препоръки.

Дейности и задачи по проекта. Тук

Методология. Тук

Проектът „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции» е финансиран в рамките на конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г. от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката. Ръководител: доц. д-р Таня Тодорова.