МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
http://www.minedu.government.bg/

ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
http://www.bulfund.com/

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
http://www.wipo.int/portal/index.html.en

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
https://www.aippi.org/

Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛA)
http://www.ifla.org/

Международният съвет на архивите (ICA)
http://www.ica.org/3/homepage/home.html

Международният съвет на музеите (ICOM)
http://icom.museum/

Forum UNESCO University and Heritage (FUUH)
http://universidadypatrimonio.net/eng/

МРЕЖАТА „ЕЛЕКТРОННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ“
http://www.eifl.net/

ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
http://www.bpo.bg/

ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
http://www.epo.org/

ЦЕНТЪР ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
http://cip.unwe.bg/

Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА)
http://www.lib.bg/

Асоциация на университетските библиотеки (АУБ)
http://aub-bg.org/

Проектът „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции» е финансиран в рамките на конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г. от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката. Ръководител: доц. д-р Таня Тодорова.