Проектът “Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции” отговаря на образователни, информационни и нормативни нужди, породени както от реформите, протичащи в българското висше образование и в системата на българските културни институции, така и на интереса на научната общност по въпросите, свързани с дигиталното представяне на културното и историческото наследство и с обмена на научната информация в електронен формат. Законът за авторското право и сродните му права има важно значение за функционирането на библиотечните и културните институции, тъй като регламентира въпроси като свободното използване на произведения, включително възпроизвеждането на вече публикувани произведения с учебна цел или с цел съхраняване на произведения, както и други проблемни области, кореспондиращи си със защитата на интелектуалната собственост и с дейността на библиотеките, архивите и другите културни институции по разпространение на информация за обществото.

Авторскоправната политика е документ, който предовратява риска пред мениджмънта и институцията от нарушаването на правата на автори и създатели на произведения. Изработването и прилагането й в образователните и културните институции спомага за приложението на три основни функции: еднакъв подход (съответствие); ръководство (да служи за справки) и образование (обучение и информация) (Developing 2012). Насочена е към мениджърите, специалистите и потребителите. Защото всички участници в процесите на създаването, разпространението и използването на информацията трябва да са запознати с правата и задълженията, които имат към продуктите на интелектуалната собственост. Това е важна предпоставка за просперитет на дигиталната икономика и на обществото, основано на знанието.

Научноизследователските и практико-приложните резултати от настоящия проект ще очертаят изводи, полезни в практическите политики и в областта на авторскоправните индустрии - секторите: книгоиздаване и печат, софтуер, реклама, производство и разпространение на кино и видео, радио и телевизионна дейност, визуални и графични изкуства, фотография, музикална и продуцентска дейност и др. Това е в синхрон с политиката на Европейския съюз за популяризиране на културния и творческия сектор и за изработване на по-адекватни механизми за измерване на техния принос към икономическия растеж и конкурентоспособността в Европейския съюз – основна цел на Лисабонската стратегия.

Проектът е подчинен на изграждането на нови форми за интеграция на българското образование според световните и европейските стандарти в науката и обучението. Създават се условия за участие на студенти, докторанти и постдокторанти в изследванията и се стимулира развитието на млади учени, както и разработването  на нови изследователски теми.

Постиженията и резултатите от проекта са явни и достъпни, те са база за бъдещо развитие и координация с други партньори от страната и чужбина (университети, библиотеки, институти, други организации).

Проектът „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции» е финансиран в рамките на конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г. от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката. Ръководител: доц. д-р Таня Тодорова.