През последните години международни научноизследователски колективи и експерти работят по интердисциплинна проблематика, свързана с дигиталната информация, ролята на библиотеките, образователните и културните институции и спазването на авторскоправните норми в условията на новите реалности на дигиталната ера. Откроява се дейността на експертните групи и комитети към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), Международната федерация на библиотечните асоциации (ИФЛА), Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации (ЕБЛИДА), Асоциацията на европейските изследователски библиотеки (ЛИБЕР), Библиотечното обединение относно авторските права в Америка (Library Copyright Alliance), Мрежата от библиотечни консорциуми за достъп до електронна информация eIFL.net, както и на експертната група на високо равнище в областта на дигиталните библиотеки към Европейската комисия и други.

Мрежата eIFL.net изпълнява своя програма eIFL-IP (Адвокати за достъп до знанието: авторското право и библиотеките), с която цели да повиши информираността на международната библиотечна и културна общност по въпросите, свързани с авторското право. Към ЕБЛИДА дейност развива специална експертна група по информационно право, а към ЛИБЕР функционират: комитет за научна информация и обмен (SCSC), комитет за цифровизация (SCDRD) и комитет по наследството и опазването на данните (SCHCP). Посочваме публикувани изследвания, документи и проекто-документи, разработени в периода 2008-2013 година: Препоръки за европейско библиотечно законодателство (2000 г., Комитет по култура и Съвет за културно сътрудничество на Съвета на Европа, ЕБЛИДА, ИФЛА); „Зелената книга за авторското право в икономиката на знанието” на Европейския съюз (2008); Изследване за изключенията и ограниченията в авторското право за библиотеките и архивните институции (2008, проф. Кенет Крю, Колумбийски университет, възложено от СОИС); Проект на Закон за авторското право, включващ модел за изключения и ограничения за библиотеките и потребителите, към Проекта на Закон за авторското право и сродните му права на Световната организация за интелектуална собственост (версия 2005) (2009 г., Ем. Джиавара и Т. Хакет, eIFL-IP); Изложение на принципите на изключенията и ограниченията на авторските права за библиотеките и архивите (2009, eIFL, Library Copyright Alliance и IFLA); Проекто-договор за изключения и ограничения за библиотеките и архивите (TLIB, 17.11.2011, IFLA, ICA, eIFL.net и Corporación Innovarte, изработен по искане на СОИС); Ръководство «Развитие на авторскоправна библиотечна политика» (2012, eIFL-IP); «Авторско право за библиотекари: Наръчник» (2012) и отворен онлайн курс «Авторско право за библиотекари» (2013), разработка на Беркман център за Интернет и общество на Харвардския университет и eIFL и други.

Многобройни са международните научни форуми, на които тази интердисциплинна проблематика се обсъжда. Ще посочим три научни конференции, в чиито програмни и научни комитети участват изследователи от екипа на проекта: Качествени и количествени методи в библиотеките (4th QQML2012, 22 – 25 май 2012, Лимерик, Ирландия и 5th QQML2013, Рим, Италия); Трети и четвърти международен симпозиум за информационния мениджмънт в променящия се свят (19-21.09.2012, Анкара, Турция и 4-6.09.2013, Лимерик, Ирландия); Европейска конференция по информационна грамотност (23-25.10.2013, Истанбул, Турция) и други.

В България тези проблеми, съобразно научните интереси и специализация на дадения изследовател, са частично разглеждани в разработки на учени от съответните научни области. В областта на библиотечно-информационните науки и науките за културното наследство – в трудове на: Е. Павловска, И. Петева, Ив. Янкова, Кр. Денчева-Върбанова, С. Василева, С. Гълъбова, Ст. Денчев, Т. Тренчева, Т. Тодорова, Ц. Семерджиев и др.; в областта на юридическите науки: Б. Борисов, Б. Йотов, Б. Неделчева, В. Кискинов, Г. Димитров, Г. Саракинов, Е. Лозев, М. Маркова, Ц. Каменова и др. Все още обаче комплексно изследване на интердисциплинната проблематика свързана с ролята, функциите и задачите на библиотеките, образователните и културните институции за предоставянето на услуги при съблюдаване на авторскоправните норми в условията на новите реалности на дигиталната икономика – не съществува.

Проектът „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции» е финансиран в рамките на конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г. от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката. Ръководител: доц. д-р Таня Тодорова.