Списък на публикациите по научноизследователския проект

«Авторскоправна политика на

 библиотечните и културните институции»

за периода 21.11.2012-21.11.2013 г.

Издания:

  • Публикации по авторскоправни норми и политики на библиотечните, образователните и културните институции: Тематична библиография / Предг., състав. и комент. Румелина Василева; Науч. ред. Таня Тодорова. София : За буквите-О писменeхь, 2013.
 
  • Тренчева, Терезa. Отвореният достъп до научна информация - основни аспекти. София : За буквите- писменeхь, 2013.
 
  • Джонсън, Шарън и др. Ключови проблеми в развитието на колекциите от електронни ресурси: Ръководство за библиотеки / Шарън Джонсън, Оле Гунар Евенсен, Джулия Гелфанд, Гленда Ламърс, Лин Сайп, Надя Зилпър. – Хага : ИФЛА - Секция  Комплектуване и развитие на колекциите, 2012. – 50 с. ; 22 см (ИФЛА. Ръководства)
      ISBN 978-954-2946-72-4
      ISBN 978-954-2946-73-1 e-book
      В превод на български език от оригинала Румелина Василева. Научен и езиков редактор Таня Тодорова.

      Изтегли оттук: е-Resources Guide.
  • Насоки за професионални библиотечно-информационни образователни програми : Професионален комитет на ИФЛА, август 2012. – Хага : ИФЛА – Секция по   образование и обучение (SET), 2012. (ИФЛА. Ръководства). В превод на български език от оригинала Таня Тодорова.
   

Научни доклади:


Асенова, Ася. Библиотеката на Университета в гр. Лийдс и организацията на библиотечното обслужване, съобразно авторскоправните норми.
Изтегли оттук: Презентация

Василева, Румелина. Електронният наръчник на ИФЛА «Ключови проблеми в развитието на колекциите от електронни ресурси» – нов инструмент за успешни библиотеки. // [Сборник] Дни на книгата и авторското право. София, За буквите-О Писменехь. 2013 (под печат)
Изтегли оттук: Презентация

Василева, Румелина. Авторскоправни политики на институциите на паметта. Библиографски преглед десет години назад. // Библиотеки-четене-комуникации, ХII-та международна научна конференция, 14-15 ноември 2013, Велико Търново. (под печат)

Велев, Венцислав. Публичните библиотеки в България и Закона за авторското право и сродните му права. // Трета научна конференция по организация, управление и защита на културно-историческото наследство на тема „Публично-частното партньорство и устойчивото развитие на културното наследство”, 31.01.2013, Фондация Арете-Фол, София. (под печат)
Изтегли оттук: Презентация

Нушева, Камелия. Опитът на Бодлеанската библиотека в Оксфорд в изграждането на авторскоправната компетентност на библиотекари и потребители. // Дигиталното настояще и дигиталното бъдеще: Икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия, 9-10.04.2013, София, с. 237 - 243.
Изтегли оттук: Презентация

Панова, Лилия, М. Младенова, Св. Кисьова. Изключения и ограничения в Закона за авторското право в библиотеки и архиви. // [Сборник] Дни на книгата и авторското право. София, За буквите-О Писменехь. 2013 (под печат)

Станчева, Силвия. Постижения на програмата на eIFL за отворен достъп до научна информация. // Библиотеки-четене-комуникации, ХII-та международна научна конференция, 14-15 ноември 2013, Велико Търново. (под печат)

Тодорова, Таня. Авторско право за библиотекари : Представяне на ресурсите на eIFL. // [Сборник] Дни на книгата и авторското право. София, За буквите-О Писменехь. 2013 (под печат)
Изтегли оттук: Презентация

Тодорова, Таня. Публично-частното партньорство и авторскоправните въпроси в контекста на Европеана. // Дигиталното настояще и бъдеще. Икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия = Digital Present and Future. Economic, Cultural, Educational, Legal and Technological Impacts. Сборник с науч. докл. от науч. конф. с междунар. уч., 9-10 април 2013 г., София, За буквите – О писменехь, 2013, с. 199-204.

Тодорова, Таня. Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции – проектна концепция. // Интелектуалната собственост в университетите – Творчество: следващото поколение. Сборник с доклади от науч. семинар, София; Благоевград, 25-26 април 2013, София, За буквите – О писменехь, 2013, с. 99-112.
Изтегли оттук: Презентация

Тодорова, Таня, Ив. Янкова. Уебсайт „Авторскоправни политики на библиотечните и културните институции“ – концепция и информационни възможности. // Библиотеки-четене-комуникации, ХII-та международна научна конференция, 14-15 ноември 2013, Велико Търново. (под печат)

Тренчева, Тереза. Отвореният достъп до научна информация: Ретроспективен анализ на българската периодика в Директорията за отворен достъп. // Дигиталното настояще и дигиталното бъдеще: Икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия, 9-10.04.2013, София, с.208 - 213.
Изтегли оттук: Презентация

Цветкова, Eлисавета. Градската библиотека в Загреб - културни и образователни възможности  в съвременния дигитален свят. // Дигиталното настояще и дигиталното бъдеще: Икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия, 9-10.04.2013, София, с. 229 - 236.
Изтегли оттук: Презентация

Todorova, Tania, Irena Peteva. Information Literacy Competency of LIS students in SULSIT with a Special Focus on Intellectual Property. // European Conference on Information Literacy (ECIL), October 22-25, 2013, Istanbul, Turkey. (in print, publisher Springer)
Изтегли оттук: Презентация

Todorova, Tania, Ivanka Yankova. Memory Institutions and Copyright Policies. // FifthQualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML2013), 4 - 7 June 2013, Rome, Italy. (in print)

Todorova, Tania, T. Trencheva, S. Kurbanoglu, Al. Horvat, J. Boustany. Copyright Literacy Survey – methodology and international collaboration. // 11th Scientific International Conference ‘Knowledge Society and 21st Century Humanism’, 1st November 2013, Sofia. (in print)

Trencheva, Tereza, T. Todorova. Open Access to Scientific Information: Comparative study in DOAJ. // 16th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations, 23-26th September 2013, Hong Kong, China. In: Library Management Journal, Vol. 35, 4/5.
Изтегли оттук: Презентация

Yankova, Ivanka, Rumelina Vasileva, Silvia Stancheva & Plamen Miltenoff. A Bibliographical Overview of ‘Copyright Literacy as a key issue in Memory Institution Management’. // European Conference on Information Literacy (ECIL), October 22-25, 2013, Istanbul, Turkey. (in print, publisher Springer)
Изтегли оттук: Презентация

 

Други публикации и източници:


Книги

Тодорова, Таня. Библиотечни политики. С., Авангард Прима, 2010, 191 с.


Developing a Library Copyright Policy. An EIFL guide. 2012. <http://www.eifl.net/developing-library-copyright-policy> (25 юли 2013).

Copyright for Librarians: The essential handbook (2012). Ed. by Berkman Center for Internet & Society at Harvard University. Utrecht: eiFL. 183 p. Retrieved February 16, 2013 from http://cyber.law.harvard.edu/copyrightforlibrarians/Main_Page.

Научни доклади и статии


Тодорова, Таня. Роля на библиотечните асоциации в дискусиите за изключения и ограничения на авторското право за библиотеките и архивните институции. // Национална културна политика и европейска духовна интеграция : Втора научна конференция по организация, управление и защита на КИН, София, 09.02.2012. с. 81-96.

Тодорова, Таня. Развитие на авторскоправна библиотечна политика: Представяне на новото ръководство на еIFL. // [Сборник] Дни на книгата и авторското право. София, За буквите-О Писменехь. 2012, 143-148.

Saunders, L.; Kurbanoglu, S.; Wilkins Jordan, Mary; Boustany, J.; Todorova, T. & al. Culture and Competencies: A Multi-Country Examination of Reference Service Competencies. In: Libri. International Journal of Libraries and Information Services, 2013; 63(1): 33−46.

Todorova, Tania et. al. The changing role of the manager in the digital era: Findings from Erasmus IP LibCMASS 2012 Project. // From Collections to Connections: Turning Libraries “Inside-Out”: Book of Abstracts from 21th BOBCATSSS International Conference on Information Science, 23-25 January 2013, Ankara, p. 57.

      Authors: Assoc. Prof. PhD Tania Todorova together with Denitsa Dimitrova (SULSIT, Sofia), Kristina Videković (University of Zagreb), İpek Şencan (Hacettepe University, Ankara), Pascaline Milliat (Paris Descartes University).

Yankova, Ivanka, Tania Todorova. Implementation in LIS programs in SULSIT of the findings from international research about Reference Service Competencies. // Electronic Journal of Vocational Colleges (EJOVOC): A Special Issue: Sociology, Social Policy, Economics, Labor Economics and Cultural Studies. May 2013, p. 217-225.  http://ejovoc.org/makaleler/may_2013/flash/index.html

The Survey on "Copyright Literacy of specialists from libraries and other cultural institutions" was implemented in two stages: on the first stage in Bulgaria, Croatia, France and Turkey during July 2013 – March 2014 and in the period of June - March 2015 the same survey was conducted in Finland, Hungary, Lithuania, Mexico, Norway, Portugal, Romania, United Kingdom and the USA.

Until now were published the comparative results for the four countries (BG, CR, FR, TR), participated in the first stage (Todorova et. al., 2014) and national surveys results for Bulgaria, Finland, France, United Kingdom and United States of America (USA) (Boustany, 2014; Estell and Saunders, 2016; Kortelainen, 2015; Morrison and Secker, 2015; Todorova and Trencheva, 2014). Papers with results from Lithuania and Portugal are in print.

Comparative publications:

Todorova, Tania et. al. (2014), “A Multinational Study on Copyright Literacy Competencies of LIS Professionals”, in Kurbanoğlu, S. et. al. (eds.) Information Literacy : Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century : 2nd European Conference on Information Literacy (ECIL): Revised Selected Papers, ECIL, Dubrovnik, 2014, CCIS, Vol. 492, Springer-Verlag, Heidelberg, pp. 138-148.

In progress: Paper, which aim is to present summarized and cross-country comparative results and conclusions about the thirteen surveyed countries and to contribute to ongoing discussions about copyright issues in library and cultural sector and the needed updates in LIS academic education curricula and in lifelong training programs.

National results publications:

            Boustany, J. (2014), “Copyright Literacy of librarians in France”, in Kurbanoğlu, S. et. al. (eds.) Information Literacy : Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century : 2nd European Conference on Information Literacy (ECIL): Revised Selected Papers, ECIL, Dubrovnik, 2014, CCIS, Vol. 492, Springer-Verlag, Heidelberg, pp. 91-100.

            Estell, Allison & Laura Saunders. Librarian Copyright Literacy: Self-reported Copyright Knowledge among Information Professionals in the United States. // Public Services Quarterly, 2016 (in print).

            Kortelainen, Terttu (2015), “Copyright Literacy in Finnish Libraries, Archives and Museums”, in Kurbanoğlu, S. et. al. (eds.) Information Literacy: Moving Toward Sustainability: 3rd European Conference on Information Literacy (ECIL): Revised Selected Papers, ECIL, Tallinn, 2015, CCIS, Vol. 552, Springer-Verlag, Heidelberg, pp. 202 – 209.

            Morrison, C. and Secker, J. (2015), “Copyright Literacy in the UK: a survey of librarians and other cultural heritage sector professionals”, Journal of Library and Information Research, Vol. 39, Number 121, pp. 75-97. [Suppl. File Survey instrument, S5-S10.]

            Rudžionienė, Jurgita. Copyright Literacy as Important Element of the whole Information Literacy in the Institutions of Cultural Sector in Lithuania. // Vilnius University Faculty of Communication International Scientific Conference "Communication and Information Sciences in Network Society: Experience and Insights.III": Abstracts. Vilnius, June 9-10, 2016. p. 40. [Presentation, paper in progress]

            Terra, Ana Lúcia (2016), “Copyright Literacy Competencies from Portuguese LIS Professionals”, Book of Abstracts: 4th European Conference on Information Literacy (ECIL), Prague, 2016, pp. 93. (full paper in print, Proceeding, ECIL 2016)

            Todorova, T. and Trencheva, T. (2014), “Copyright Literacy in Memory Institutions: Findings from scientific research project in Bulgaria”, in Proceedings of the 3th International Conference on New Perspectives in Science Education, Florence, PIXEL, pp. 169-172.

Интернет ресурси

Български информационен консорциум. // <http://www.bic.bg/> (27 юли 2013).

Национална стратегия за развитие на културата. Проект, 30.11.2011. <http://mc.government.bg/files/1185_Project_Strategiq_30.11.2011.pdf>

Copyright for Librarians (CFL): Online open curriculum. Ed. by Berkman Center for Internet & Society at Harvard University & eiFL. Retrieved February 16, 2013 from http://cyber.law.harvard.edu/copyrightforlibrarians/Main_Page.

Electronic Information for Libraries. // <http://www.eifl.net/home> (27 юли 2013).

EIFL-IP Resources: Tools and resources for library copyright issues. //<http://www.eifl.net/eifl-ip-resources> (24 юли 2013).

Key Issues for E-Resource Collection Development: A Guide for Libraries. By Sharon Johnson, with Ole Gunnar Evensen, Julia Gelfand, Glenda Lammers, Lynn Sipe and Nadia Zilper. 2012. <http://www.ifla.org/publications/key-issues-for-e-resource-collection-development-a-guide-for-libraries>

Copyright Literacy website: https://copyrightliteracy.org Authors: Jane Secker, Chris Morrison - United KingdomProject ‘Copyright Policy of Libraries and Other Cultural Institutions’ is funded by National Science Fund of the Bulgarian Ministry of Education and Science (Contract № DFNI-К01/0002-21.11.2012) and leaded by Assoc. Prof. Dr. Tania Todorova.